Peru, Boliwia - 14 dni (Sylwester 2007/2008)

WARUNKI UCZESTNICTWA

ZAWARCIE UMOWY
Zawarcie umowy z Logos Travel Marek Śliwka - spółka jawna zwanym dalej ORGANIZATOREM
następuje z chwilą podpisania przez Klienta i przedstawiciela ORGANIZATORA
umowy. Za osoby niepełnoletnie Umowę podpisują ich przedstawiciele ustawowi.
1. Przy zawieraniu Umowy ORGANIZATOR określa rodzaj dokumentów niezbędnych
do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia
ORGANIZATOROWI. Brak takich dokumentów, lub nieterminowe ich złożenie jest
równoznaczne z rezygnacją Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn
leżących po stronie Klienta.
2. O wszelkich zmianach danych podanych w umowie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić
ORGANIZATORA. ORGANIZATOR nie odpowiada za niewykonanie Umowy
z powodu zmiany danych, o których nie został powiadomiony.
PŁATNOŚĆ KOSZTÓW/ZMIANA CENY
3. Klient zobowiązuje się dokonać wpłat w ustalonych przez ORGANIZATORA terminach
i wysokościach.
4. Cena ustalona w umowie może być podwyższona, nie później niż 20 dni przed datą
wyjazdu na imprezę turystyczną, jeżeli podwyższenie ceny jest uzasadnione jedną
z następujących okoliczności:
- wzrostu kosztów transportu,
- wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
- wzrostu kursu walut
5. Organizator udokumentuje wpływ powyższych okoliczności na podwyższenie ceny.
6. Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania
z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy
ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z drugą osobą może zostać
potraktowany jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta.
ZMIANA WARUNKÓW UMOWY/ODWOLANIE IMPREZY
7. 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany istotnych warunków Umowy,
z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.
O każdej zmianie istotnych warunków umowy (m.in. termin, miejsce pobytu, zakwaterowanie,
wyżywienie, środek transportu) Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony
listem, e-mailem lub faxem.
2. Klient powinien w terminie 3 dni poinformować ORGANIZATORA czy:
1) przyjmuje proponowaną zmianę,
2) odstępuje od umowy.
3. Jeżeli Klient:
1) nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia - przyjmuje
się, że wyraził zgodę na zmienione warunki,
2) zrezygnuje z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia - otrzymuje zwrot całej
wniesionej wpłaty za imprezę.
9. W przypadku rezygnacji z imprezy Klient może wyrazić zgodę na uczestnictwo w imprezie
zastępczej o podobnym programie i cenie lub w tańszej bądź droższej imprezie
za zwrotem lub dopłatą różnicy w cenie.
10. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych,
w szczególności z powodu decyzji władz państwowych, działania siły wyższej.
W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wniesionej opłaty za imprezę turystyczną.
ORGANIZATOR powiadomi Klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy w ciągu
2 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odwołanie imprezy turystycznej.
11. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta,
Klient ma prawo:
1) uczestniczyć w zaproponowanemu imprezie zastępczej o podobnym programie i cenie
lub w tańszej bądź droższej imprezie za zwrotem lub dopłatą różnicy w cenie,
albo
2) życzyć sobie natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych opłat.
12. Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli odwołanie
imprezy turystycznej nastąpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników
niż określona w umowie a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym
terminie lub z powodu siły wyższej.
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE
13. ORGANIZATOR zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji
z udziału w imprezie.
14. Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie turystycznej z innych przyczyn, niż określone
w pkt. 7, w tym m.in. z powodu:
1) odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających przekroczenie
granic (paszport lub wiza, ewentualne zaświadczenie o szczepieniu itp.)
2) niedotrzymania przez uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia
wpłat, niedostarczenia dokumentów,
3) nieprzybycia na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu)
4) nie zgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń pilota/rezydenta lub innego przedstawiciela
Organizatora wskazanego w programie i voucherze,
5) choroby i innych przypadków losowych,
6) uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne,
Klient zostanie obciążony kosztami związanymi z uzyskaniem wizy oraz obowiązkiem zapłaty
kary umownej, której wysokość zależy od określonego poniżej w pkt. 15 terminu.
15. a) w sytuacji rezygnacji z imprezy turystycznej z ważnej przyczyny - przypadek losowy
taki jak np. choroby własnej lub śmierć członka najbliższej rodziny, utraty dachu nad
głową lub zadziałania kataklizmu, a więc przyczyn niezależnych od klienta ORGANIZATOR
zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty poniesione przez
ORGANIZATORA.
b) w przypadkach innych niż określone w ust. a) ORGANIZATOR potrąci z wpłaty
Klienta następujące kwoty:
1) równą opłacie manipulacyjnej w wysokości 150 zł w razie rezygnacji na więcej niż
35 dni przed wyjazdem na imprezę,
2) 30% ceny imprezy - w razie rezygnacji na 35 - 22 dni przed wyjazdem na imprezę,
3) 50% ceny imprezy - w razie rezygnacji na 21 - 7 dni przed wyjazdem na imprezę,
4) 80% ceny imprezy - w razie rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed wyjazdem
na imprezę.
16. ORGANIZATOR może dokonać potrącenia, o którym mowa wyżej bez względu na termin
zawarcia umowy.
17. Zgłoszenie rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem, niezależnie od przyczyny,
powinno nastąpić na piśmie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania
przez ORGANIZATORA stosownego oświadczenia.
PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW KLIENTA
18. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej
wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta
przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
19. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec ORGANIZATORA,
jeżeli Klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
w terminie do 35 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną.
20. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez ORGANIZATORA
w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca
jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
WYKORZYSTANIE ŚWIADCZEŃ
21. Niewykorzystanie przez Klienta wszystkich świadczeń zapewnionych w czasie trwania
imprezy i objętych programem, nie może być podstawą żądania obniżenia ceny imprezy
turystycznej lub wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
22. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z określonego świadczenia objętego programem
imprezy (np. zwiedzanie muzeum) ORGANIZATOR poczyni starania mające na
celu zwrot Klientowi kwoty uiszczonej z tego tytułu.
23. Jeżeli w czasie trwania imprezy nie zostanie wykonana przewidziana w umowie usługa,
stanowiąca istotną część programu tej imprezy, ORGANIZATOR wykona w ramach
tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze bez obciążania Klienta dodatkowymi
kosztami.
24. W przypadku późniejszego przybycia Klienta na miejsce pobytu, ORGANIZATOR nie
gwarantuje usług o standardzie uzgodnionym przy zawieraniu Umowy oraz nie gwarantuje
odpowiedniego przedłużenia pobytu na imprezie turystycznej.
25. Nie stanowi nienależnego wykonania umowy zmiana kolejności w programie imprezy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
26. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem Klienta
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług
przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć
ani uniknąć, albo
3) siłą wyższą
27. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikłe z powodu
przedłużenia się podróży do miejsca pobytu i podróży powrotnej, z przyczyn niezależnych
od ORGANIZATORA (np.: opóźnienia na przejściach granicznych, złe warunki
atmosferyczne, nieprzewidziane awarie itp.).
28. ORGANIZATOR nie odpowiada za wady świadczeń, o których Klient wiedział w chwili
zawierania Umowy.
29. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisy prawa obowiązującego w Polsce i na
terenie krajów pobytu na imprezie turystycznej. ORGANIZATOR nie odpowiada za
konsekwencje wynikłe z naruszenia przez Klienta tych przepisów.
REKLAMACJE
30. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora
Uczestnik może złożyć reklamację.
31. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie w trakcie trwania imprezy turystycznej
na piśmie pilotowi lub usługodawcy wskazanemu na voucherze (skierowaniu), a po
powrocie powinna być złożona pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia imprezy.
32. Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających
reklamację oraz żądanie Klienta.
33. ORGANIZATOR ma obowiązek rozpatrzenia/udzielenia odpowiedzi na reklamację
w ciągu 25 dni od dnia jej otrzymania.
34. ORGANIZATOR nie jest związany uznaniem roszczenia przez pilota wycieczki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
35. Jeżeli Umowa w sposób odmienny od niniejszych Warunków umowy uczestnictwa reguluje
poszczególne kwestie - stosuje się postanowienia Umowy.

zamknij okno