Meksyk, Belize, Gwatemala, Kuba - 21dni

WARUNKI UCZESTNICTWA

I. Zasady Ogólne

1. Prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora określają wydane w oparciu o art. 385(1) KC oraz w/w ustawę o usługach turystycznych "Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży Organizatora imprezy zwanymi dalej Warunkami.

II. Zawarcie umowy - udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez "Biuro podróży - Organizator"

1. Zawarcie umowy następuje:
a/ po zapoznaniu się z ofertą umieszczoną w aktualnym katalogu
b/ po zapoznaniu się z Warunkami Uczestnictwa oraz z informacjami określonymi w sekcji "Co warto wiedzieć", które stają się elementem umowy, jeżeli umowa zawarta z Klientem nie zawiera odmiennych postanowień
c/ z chwilą wystawienia vouchera przez "Biuro podróży - Organizator".
2. "Osoba dokonująca rezerwacji - Klient" czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji. Bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty imprezy za wszystkie wymienione osoby oraz poinformowania tychże osób o wszystkich szczegółach imprezy i warunkach uczestnictwa.
3. Klient upoważnia wszelkie pełnoletnie osoby ujęte w "Zgłoszeniu uczestnictwa w imprezie" do dokonywania wszelkich czynności związanych z udziałem w imprezie łącznie z rezygnacją i przyjęciem zwrotu należnych kwot. Jeżeli nie chce udzielić takiego upoważnienia skreśla odpowiednie oświadczenie na druku "Zgłoszeniu uczestnictwa w imprezie" opatrując to swoją parafką.
4. Wszystkie dane osobowe, których udzielił Klient w związku z zamówieniem podlegają ochronie przez "Biuro podróży - Organizator" zgodnie z prawem. Mogą one być przetwarzane i wykorzystywane przez "Biuro podróży - Organizator", w celach marketingowych, statystycznych, archiwalnych, przesyłania materiałów informacyjnych. Klientowi przysługuje prawo wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub odmowy udzielenia takiej zgody. W przypadku odmowy Klient skreśla oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na egzemplarzu "Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie" opatrując to swoja parafką. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta, "Biuro podróży - Organizator" zobowiązuje się do wykorzystywania tych danych w celu wywiązania się z umowy oraz gdy będzie to konieczne do wypełnienia usprawiedliwionych celów przez "Biuro podróży - Organizator". Klient niniejszym wyraża zgodę na udostępnianie jego danych osobowych osobom trzecim w zakresie w jakim takie udostępnienie jest konieczne lub potrzebne dla realizacji umowy oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez takie osoby trzecie wyłącznie w tym samym zakresie.
5. Przy zakupie imprezy Klient ma możliwość zawarcia umowy gwarancyjnej zwrotu kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej na wypadek rezygnacji Klienta z udziału w tej imprezie. Zasady i wysokość zwracanych kosztów określają ogólne warunki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed wykupieniem ubezpieczenia. Koszt takiej gwarancji wynosi 3% ceny imprezy.

III. Zapłata za uczestnictwo w imprezie turystycznej

1. Ceny świadczeń dla Klienta są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT.
2. Po otrzymaniu potwierdzenia imprezy turystycznej, należy w dniu podpisania druku "Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie" wpłacić zaliczkę w wysokości co najmniej 35 % ceny imprezy. Dopłata do 100 % powinna nastąpić na minimum 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Klient wpłaca od razu 100 %. Wpłata może nastąpić u Agenta lub bezpośrednio na rachunek bankowy "Biuro podróży - Organizator".
3. Brak wpłaty w określonych powyżej terminach jest traktowany jako rezygnacja z imprezy i powoduje skreślenie z listy uczestników z potrąceniem opłaty zgodnie z podanymi niże j warunkami rezygnacji z imprezy.

IV. Zmiana ceny imprezy turystycznej

1. "Biuro podróży - Organizator" zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oferowanych i poświadczonych w dokumentach imprez cen, o ile ich wzrost spowodowany jest wzrostem kosztów transportu, ceł, podatków, podwyższeniem lub wprowadzeniem opłat niezależnych za takie usługi jak lotniskowe, paliwowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych oraz wzrostem kursów walut.
2. Wzrost cen powyżej 10 % upoważnia Klienta do anulacji imprezy i uzyskania zwrotu całości kwoty wpłacanej do biura. Warunkiem odzyskania pełnej wpłaty jest anulowanie imprezy przez Klienta w formie pisemnej, które ma nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od daty uzyskania przez Klienta informacji o wzroście ceny.
3. Zmiana ceny imprezy turystycznej może nastąpić nie później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
4. Informacja o odwołaniu imprezy sporządzona zostanie na piśmie.

V. Odwołanie imprezy

1. "Biuro podróży - Organizator" zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników (przy imprezach z dojazdem zorganizowanym minimum uczestników wynosi 35 osób). Może nastąpić to jednak nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Termin ten może nie być przestrzegany w przypadku przyczyn niezależnych od "Biuro podróży - Organizator" jak np.: zmiany przepisów w kraju docelowym lub tranzytowym, umów międzynarodowych, przepisów szczególnych oraz działań sił wyższych, klęsk żywiołowych, stanów wojny, zagrożenia terrorystycznego itp. W takim wypadku Klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty bez odsetek.
2. "Biuro podróży - Organizator" zastrzega sobie możliwość odwołania dojazdów antenowych z danej trasy lub miasta na terenie Polski na 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy ze wskazaniem alternatywnego połączenia.

VI. Rezygnacja z imprezy

1. Klient ma prawo do rezygnacji z imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Klient zawiadomił "Biuro podróży - Organizator" w formie pisemnej o rezygnacji z imprezy lub dzień następujący po dacie, w której Klient nie dokona czynności określonych w "Zgłoszeniu uczestnictwa w imprezie" jak: uzupełnienie wpłaty do podanej ceny imprezy lub dostarczenie wymaganych dokumentów.
2. Biuro ze względu na poniesione koszty organizacji imprezy, w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta takich jak: odmowa wydania paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Klienta terminów wpłat, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne oraz innych, zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń według następujących zasad:
a/ opłaty manipulacyjnej w wysokości 90,00 PLN / osoba lub apartament do 50 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
b/ 10 % ceny imprezy przy rezygnacji między 49 a 34 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
c/ 25 % ceny imprezy przy rezygnacji między 33 a 26 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
d/ 50 % ceny imprezy przy rezygnacji między 25 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
e/ 80 % ceny imprezy przy rezygnacji między 13 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
f/ 95 % ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
3. W przypadku wszelkich zmian dokonanych przez Klienta potrącona będzie każdorazowo opłata manipulacyjna w wysokości kosztów ponoszonych przez Organizatora. Za zmiany pociągające powyższe koszty należy rozumieć m.in. zmianę osoby uprawnionej do uczestnictwa w imprezie, zmianę typu zakwaterowania, zmianę zakresu świadczeń.
4. Powyższe zmiany mogą nastąpić do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

VII. Realizacja imprezy

1. Po przybyciu na miejsce imprezy Klient obowiązany jest przedstawić odpowiedni voucher wystawiony przez "Biuro podróży - Organizator", który jest podstawą otrzymania świadczeń.
2. W trakcie trwania imprezy Klient powinien posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów objętych programem imprezy.
3. "Biuro podróży - Organizator" jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń.
4. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym na miejscu a ofertą Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym "Biuro podróży - Organizator" lub przedstawiciela "Biuro podróży - Organizator" na miejscu. W takim przypadku "Biuro podróży - Organizator" ma prawo i obowiązek starać się naprawić wadę. "Biuro podróży - Organizator" nie ma obowiązku naprawić wady, która pociąga za sobą nieproporcjonalne koszty i utrudnienia dla biura. Klient nie może domagać się zwrotu części ceny imprezy lub zerwania umowy, jeśli "Biuro podróży - Organizator" naprawi wadę w odpowiednim terminie.
5. Klient zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub osób będących pod opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania.
6. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Klienta ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom innych uczestników "Biuro podróży - Organizator" bez ponoszenia konsekwencji finansowych może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Klient.
7. Klient ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej do 7 dni po zakończeniu imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest bezzwłoczne zgłoszenie u kierownika ośrodka, rezydenta lub pilota wycieczki lub innego wskazanego przedstawiciela "Biuro podróży - Organizator" faktu niezgodności o których mowa w pkt.4.i otrzymanie pisemnego potwierdzenia zgłoszenia w/w niezgodności od Przedstawiciela "Biuro podróży - Organizator" lub zgłoszenie ich w formie pisemnej. Przedstawiciel "Biuro podróży - Organizator" nie jest uprawniony do uznawania roszczeń.
8. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane. "Biuro podróży - Organizator" zastrzega sobie 30-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji.
9. "Biuro podróży - Organizator" nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wcześniej lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta lub dobrowolnie z nich zrezygnował.
10. Od zwróconych kwot nie przysługują odsetki.
11. Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych "Biuro podróży - Organizator" jest zwolniony z odpowiedzialności za wady świadczenia, jeżeli niewykonanie lub wadliwe wykonanie umowy jest spowodowane wyłącznie:
� działaniem lub zaniechaniem Klienta,
� działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
� siłą wyższą.
Podstawą do reklamacji nie mogą być zatem warunki atmosferyczne, oczekiwanie na granicach, zachowanie uczestników imprezy, hałas związany z usytuowaniem obiektów w pobliżu miejsc publicznych, w szczególności prowadzących działalność rozrywkową, bądź rekreacyjną a także braki w dostawie prądu, wody, klimatyzacji, urządzeń sanitarnych, sportowo-rekreacyjnych jeżeli zostały usunięte w zwyczajowo przyjętym czasie.
12. "Biuro podróży - Organizator" nie ponosi odpowiedzialności za specyficznewarunkipanującewmiejscupobytu podczas imprezy. Dotyczy to w szczególności specyfikiserwowanejkuchni,uwarunkowańarchitektonicznych pomieszczeń, stosowanego wyposażenia pokoi oraz obiektów, możliwości pojawienia się w pomieszczeniach i środkach transportu owadów, gadów, o ile nie jest to następstwem zaniedbań kulinarnych, czy też braku utrzymania czystości.
13. W odniesieniu do usług świadczonych przez miejscowych usługodawców "Biuro podróży - Organizator" odpowiada do zakresu odpowiedzialności lokalnych organizatorów turystycznych wg zasad odpowiedzialności obowiązujących w kraju siedziby lokalnego organizatora imprez turystycznych.
14. W celu ujednolicenia i dla ułatwienia wyboru oferty przez Klienta oraz ze względu na różnorodność standardu i kategorii zagranicznych obiektów zamieszczonych w ofercie, "Biuro podróży - Organizator" wprowadza własny system klasyfikacji bazy noclegowej. Klient zobowiązany jest zapoznać się z wprowadzoną przez "Biuro podróży - Organizator" standaryzacją. Niezależnie od tego przy każdej imprezie podana jest kategoria według przepisów danego kraju.

VIII. Ubezpieczenia

1. "Biuro podróży - Organizator" zawarło z firmą"SignalIduna"stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 roku na pokrycie kosztów sprowadzenia turystów do kraju oraz zwrotu wniesionych wpłat za imprezy turystyczne. W przypadku konieczności skorzystania z w/w ubezpieczenia szczegółowych informacji udziela Małopolski Urząd Wojewódzki pod nr telefonu 012/ 61 60 200 lub najbliższa placówka konsularna RP.
2. Wszyscy Klienci korzystający z imprez organizowanych przez "Biuro podróży - Organizator" są ubezpieczeni przez "Signal Iduna" w zakresie: kosztów leczenia 12 000 USD, następstw nieszczęśliwych wypadków 8 000 PLN, bagażu podróżnego 800 PLN.
3. Klient przed wyjazdem na imprezę turystyczną zobowiązany jest zapoznać się z "Ogólnymi warunkami ubezpieczenia Signal Iduna". Organizator nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód.

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami.
2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy, a w przypadku braku porozumienia sporty będą rozstrzygane przez właściwy sąd cywilny.
3. Wszelkie informacje zamieszczone w naszych katalogach uwzględniają prawne oraz urzędowe zezwolenia i odpowiadają stanowi prawnemu na dzień ich złożenia do druku.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy rachunkowe i drukarskie mogące wystąpić w katalogach, broszurach, ulotkach reklamowych oraz ofertach przedstawionych w formie elektronicznej.
5. Nieważność poszczególnych postanowień Warunków nie narusza ważności pozostałych postanowień.

UWAGI:
Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany i błędy w druku.

zamknij okno