Islandia, Wyspy Owcze, Szetlandy, Bergen - 24 dni

WARUNKI UCZESTNICTWA

UMOWA
§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest rejs na s/y ................. (.................). Planowany wyjazd z kraju / zaokrętowanie w kraju w dniu .................... i powrót do kraju / wyokrętowanie w kraju w dniu ..................., na trasie ...................................... ..........................................................................................................................................

2. W trakcie rejsu kapitan przeprowadzi szkolenie z zakresu nawigacji, locji i ratownictwa oraz obsługi urządzeń znajdujących się na jachcie. Zakres przeprowadzonego w trakcie rejsu szkolenia będzie obejmować w szczególności: czytanie map morskich; posługiwanie się pomocami nawigacyjnymi – spisy świateł, locje; obsługę odbiorników GPS; podstawowe sposoby prowadzenia nawigacji w oparciu o nawigację satelitarną; podstawy „prawa drogi” oraz MPZZM; obsługę środków ratunkowych znajdujących się na jachcie. Dokładny zakres materiału będzie zależny od posiadanej przez Uczestników wiedzy.

3. Szczegółowy program imprezy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§2 Płatności

1.1. Cena rejsu wynosi ........................ zł (słownie: ……...........................................................………………. złotych) i obejmuje koszty: koi, wyżywienia, opłat portowych, paliwa do jachtu, wynagrodzenia Kapitana, ubezpieczenia NNW i KL, a w rejsach, w których portem zaokrętowania lub/i wyokrętowania będzie port zagraniczny, także koszt transportu.

1.2. W rejsach, w których występuje transport samolotem lub promem, cena za rejs nie uwzględnia kosztów transportu Uczestnika z i na lotniska oraz terminale promowe, do i z miejsc, w których znajduje się jacht.

2.1. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia I raty (opłaty wstępnej) w kwocie ................. płatnej do dnia ............... i do tego dnia Organizator gwarantuje miejsce na rejsie bez wpłaty.
II rata płatna jest w kwocie ................ zł (słownie: ……………. złotych), do dnia ................
III rata płatna jest w kwocie ............... zł (słownie: ……………………… złotych), do dnia ................

2.2. W razie nieuiszczenia w wymaganym terminie opłaty za poszczególne raty, zgodnie z postanowieniem pkt. 2.1 niniejszej umowy, Organizatorowi przysługuje prawo upomnienia Uczestnika o zalegających ratach, a w przypadku nieustosunkowania się Uczestnika do upomnienia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia upomnienia, Organizatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy i potrącenia z dokonanej wpłaty kosztów rezerwacji.

2.3. Uczestnik może dokonać płatności kilku rat w jednej wpłacie.

3.1. Od Uczestnika w dniu zaokrętowania jest pobierana kaucja w wysokości 40 € (słownie: czterdzieści euro) lub kwoty równoważnej w innej walucie, która na wypadek uszkodzenia, zagubienia lub utracenia wyposażenia jachtu, lub nieprzestrzegania zaleceń Kapitana, które skutkują, lub mogą skutkować, zagrożeniem bezpieczeństwa Uczestników rejsu i narażeniem na szkody jachtu i sprzętu tam umieszczonego, będzie potrącana.

3.2. Jednakże w przypadku znacznego uszkodzenia jachtu i sprzętów tam się znajdujących lub doprowadzenie do realnego zagrożenia zdrowia i życia Uczestników rejsu, możliwe jest dochodzenia odszkodowania pieniężnego na zasadach ogólnych, przewidzianych w kodeksie cywilnym i innych aktach prawnych.

3.2. W przypadku niestwierdzenia uszkodzeń jachtu i sprzętów tam się znajdujących, kaucja zostanie wypłacona Uczestnikowi w całości niezwłocznie po zakończeniu rejsu. Możliwe jest zachowanie kaucji przez Kapitana w przypadku stwierdzenia notorycznego naruszania regulaminu imprezy.

4. Płatności należy dokonywać na konto:
Blue Dream Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 114
34-450 Krościenko nad Dunajcem
PKOBP Oddział 1 w Nowym Targu
Nr konta 48 1020 3466 0000 9902 0041 1876

5. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny rejsu najdalej na 20 (słownie: dwadzieścia) dni przed datą wyjazdu z przyczyn od siebie niezależnych, a w szczególności w związku ze wzrostem kosztów transportu, czarteru jachtu, opłat portowych w portach morskich, ceł, podatków, opłat należnych za usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostem cen biletów lotniczych lub promowych, wzrostem kursów walut oraz innych nieprzewidzianych wypadków losowych. Poinformowanie Uczestnika o zmianie ceny następuje w formie pisemnej, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Uczestnik może zaakceptować podwyższoną cenę rejsu w jakiejkolwiek formie – choćby dorozumianej. Jednakże nieustosunkowanie się do pisma Organizatora o podwyższeniu ceny rejsu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania pisma, przyjęte zostanie jako akceptacja nowych warunków zapłaty.

7. Uczestnik ma prawo do odmowy zapłaty ceny wyższej niż przewidziana pierwotnie w umowie, poprzez pisemną deklarację skutkującą rozwiązaniem umowy. W takim przypadku Organizator ma prawo potrącić koszty związane
z rezerwacją.

§3 Oświadczenia

1. Organizator oświadcza, że:
– jacht prowadzony jest przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wymogami Polskiego Związku Żeglarskiego,
a w przypadku jachtu pod obcą banderą – odpowiednich przepisów kraju, w którym jacht został zarejestrowany,
– Kapitan jachtu po zakończeniu rejsu wystawi każdemu Uczestnikowi Opinię wraz z Wyciągiem z Dziennika Jachtowego, które stanowią dokument potwierdzający odbycie stażu,
– podczas rejsu Uczestnik podlega obligatoryjnie ubezpieczeniu przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, na zasadach określonych indywidualną umową.

2. Uczestnik oświadcza, że:
– posiada umiejętność pływania,
– posiada aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy RP, w tym aktualny paszport,
– aktualny stan zdrowia pozwala na odbywanie rejsów morskich,
– zapoznał się z Regulaminem Rejsu oraz Programem Rejsu stanowiącymi integralną cześć niniejszej umowy
i akceptuje ich unormowania.

§4 Realizacja umowy

1. Warunkiem wpisania na listę uczestników rejsu jest:
a) podpisanie umowy,
b) uiszczenie I raty (opłaty wstępnej) w wysokości podanej w umowie.

2.1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania rejsu najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed jego rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, zbyt mała liczba uczestników itp.).

2.2. W przypadku zaistnienia niemożności spełnienia świadczeń zagwarantowanych w umowie, z przyczyn dotyczących Organizatora, Uczestnik ma prawo:
– skorzystać z zaoferowanego rejsu zastępczego,
– odstąpić od umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.

2.3. Z tytułu odwołania rejsu z przyczyn niezależnych od Organizatora Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie.

3. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji: spóźnienie się przez Uczestnika na miejsce zbiórki, dobrowolne nieskorzystanie z części lub z całości rejsu, zatrzymanie Uczestnika przez organy ścigania, nagłe zachorowanie Uczestnika nie pozwalające na dalsze jego uczestnictwo w rejsie, odstąpienie przez Organizatora do umowy na podstawie §7 umowy.

4.1. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie rejsu lub transportu na i z rejsu następuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady usługi. Uczestnik z tego powodu nie może zgłaszać do Organizatora roszczeń odszkodowawczych.

4.2. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w Programie Rejsu, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny rejsu.

4.3. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe lub Uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyraził zgody i odstąpił od umowy, Organizator zobowiązany jest, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami
z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia rejsu lub do innego uzgodnionego miejsca, w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.

5. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać niezwłocznie w miejscu ich zaistnienia Kapitanowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w terminie późniejszym.

6. Organizator w przypadku zmiany programu rejsu, stanowiącej istotną część programu, jest obowiązany bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tego rejsu odpowiednie świadczenie zastępcze.

§5 Odpowiedzialność

1.1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
– działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,
– działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć, albo
– siłą wyższą.

1.2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, przewidziane w pkt. 1.1, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania rejsu pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.

1.3. Za „poszkodowanego” uważa się Uczestnika, który doznał jakiegokolwiek uszczerbku materialnego z przyczyn leżących po stronie Organizatora i noszących znamiona winy umyślnej.

2. Trasa rejsu ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub innych nieprzewidzianych wcześniej wypadków. Ostateczną decyzję co do przebiegu trasy rejsu podejmuje Kapitan po uprzednim ustaleniu umiejętności Uczestników i sprawności załogi jachtu. Za zmiany trasy rejsu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione przez niego lub zniszczone
w trakcie rejsu.

4. Za szkody powstałe na jachcie z winy Uczestnika, odpowiedzialność ponosi Uczestnik. W przypadku poniesienia z tego tytułu strat Organizator może domagać się w związku z tym od Uczestnika odszkodowania, w szczególności zwrotu kosztów poniesionych na usunięcie szkody.

§6 Wypowiedzenie umowy

1. W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny rejsu. Zwrot zostanie dokonany w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wypowiedzenia umowy.

2.1. W przypadku wypowiedzenia przez Uczestnika umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator może dokonać potrąceń na poczet poniesionych kosztów rezerwacji:
a) na 60 lub więcej dni przed datą wyjazdu opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł,
b) w terminie 59-45 dni przed datą wyjazdu 20% ceny rejsu, nie mniej niż wysokość opłaty, o której mowa pod lit. a,
c) w terminie 44-30 dni przed datą wyjazdu 50% ceny rejsu,
d) w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu 100% ceny rejsu.

2.2. Zwrot należnej kwoty zostanie dokonany w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty wypowiedzenia umowy.

3. Przy wypowiedzeniu umowy potrącenie z wpłat dokonanych na rzecz ceny rejsu, stosuje się niezależnie od daty zawarcia umowy. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

4. W przypadku wypowiedzenia przez Uczestnika umowy dotyczącej rejsu, w którym Organizator będzie musiał wcześniej dokonać płatności za transport (samoloty, promy, transport samochodowy), Organizator potrąci ze zwracanej Uczestnikowi kwoty sumę, udokumentowaną na podstawie rachunków, na pokrycie tych kosztów.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Organizator może odstąpić od umowy, jeżeli Uczestnik nie wykonuje obowiązków wymienionych w Regulaminie Rejsu.

2. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku i Regulaminu Rejsu, zagrażającego bezpieczeństwu innych Uczestników lub należytemu wykonaniu przez Organizatora zobowiązań
z umów łączących go z innymi Uczestnikami rejsu, Organizator może odstąpić od umowy z winy Uczestnika.

3. Jeżeli Organizator odstąpił od umowy na podstawie pkt. 1 lub pkt. 2, nie jest on zobowiązany do dalszego ponoszenia kosztów utrzymania i transportu Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych swoim zachowaniem.

§8 Reklamacje

1. Organizator przyjmuje reklamacje w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty zakończenia rejsu. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja. Bez spełnienia powyższych warunków reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

2. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty jej otrzymania.

3. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

§9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkich zmian w niniejszej umowie należy dokonywać pisemnie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

2. Umowę każdy Uczestnik podpisuje osobiście, a za osobę małoletnią jej przedstawiciel prawny lub opiekun oraz Uczestnik.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz stosowne akty prawne dotyczące ochrony praw konsumentów.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo, ze względu na miejsce siedziby Organizatora.

zamknij okno