Skandynawia - 16 dni

WARUNKI UCZESTNICTWA

Postanowienia ogólne
1. Zawarcie umowy z Biurem Turystyki ZNP LOGOSTOUR Sp. z o.o., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000116435, posiadającym numer REGON 350522925, NIP 676-00-78-991, zezwolenie Wojewody Mazowieckiego nr 728, zwanym dalej „ORGANIZATOREM”, następuje z chwilą zapoznania się z niniejszymi WARUNKAMI UCZESTNICTWA oraz podpisania przez Klienta i przedstawiciela
ORGANIZATORA stosownego formularza umowy. Za osoby niepełnoletnie umowę podpisują ich przedstawiciele ustawowi.
2. Do umowy Klient zobowiązany jest dołączyć dowód wpłaty zaliczki
w wysokości określonej w umowie. Klient zobowiązuje się dokonać dalszych
wpłat w ustalonych w umowie terminach i wysokościach.
3. Niedokonanie przez Klienta pełnej wpłaty należności za imprezę turystyczną w ustalonym terminie i wysokości, ORGANIZATOR może potraktować jako rezygnację z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta, chyba że brak wpłaty na koncie organizatora wynika z przyczyn całkowicie niezależnych od klienta.
4. Klient wykupujący tylko jedno miejsce w imprezie turystycznej akceptuje możliwość zakwaterowania z inną osobą. Gdy istnieje taka możliwość, Klient może zdecydować o zakwaterowaniu w pokoju 1-
osobowym za wniesieniem dodatkowej dopłaty do pokoju 1-osobowego.
Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w sta-
nie zapewnić zakwaterowania z drugą osobą, może zostać potrakto-
wany jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta. W większości krajów świata doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o 12.00. Organizator nie gwarantuje Klientom zakwaterowania przed rozpoczęciem lub po zakończeniu doby hotelowej.
5. Przy zawieraniu umowy ORGANIZATOR określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia ORGANIZATOROWI. Brak takich dokumentów lub nieterminowe ich złożenie jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie
Klienta.
II. Zmiany umowy
1. O wszelkich zmianach danych Klienta zamieszczonych w umowie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić ORGANIZATORA. ORGANIZATOR
nie odpowiada za niewykonanie umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.
2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy
z przyczyn niezależnych od siebie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4. i pkt 5. niniejszego rozdziału.
3. O każdej zmianie istotnych warunków umowy (cena, termin, miejsce
pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, środek transportu), ORGANIZATOR
powiadomi Klienta listem poleconym, faksem, e-mailem, telefonicznie lub w inny sposób wskazany w umowie przez Klienta.
4. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianie warunków umowy:
a) nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia
- przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki,
b) zrezygnuje z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia – otrzymuje zwrot wniesionej wpłaty za imprezę.
5. Cena ustalona w umowie może być podwyższona nie później, niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną, jeżeli jest to uzasadnione:
a) wzrostem kosztów transportu,
b) wzrostem opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe (w tym m.in. wzrostem kosztów paliwa, ubezpieczeń lotniczych i innych opłat wprowadzanych przez linie lotnicze), załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
c) wzrostem kursów walut.
6. O wzroście ceny Klient powinien być poinformowany nie później niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną. W przypadku braku zgody Klienta na zmianę ceny, ORGANIZATOR zobowiązany jest do zwrotu wpłat dokonanych przez Klienta na poczet ceny imprezy turystycznej.
7. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności unie-możliwiających realizację imprezy turystycznej, zgodnie z umową, ORGANIZATOR
zapewni w miarę możliwości świadczenia zastępcze.
8. W przypadku braku możliwości zrealizowania świadczeń określonych w umowie, ORGANIZATOR zobowiązany jest do dokonania
zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń lub do zwrotu
różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie,
a świadczeniami zastępczymi zrealizowanymi przez ORGANIZATORA.
III. Cena imprezy turystycznej
1. Cena imprezy turystycznej oraz warunki płatności określone są w umowie.
2. Cena imprezy nie obejmuje:
a) wycieczek fakultatywnych,
b) zakwaterowania w pokoju jednoosobowym,
c) ubezpieczenia OC oraz innych określonych w rozdziale VI, pkt 5.
IV. Odwołanie imprezy turystycznej, przeniesienie upraw-nień i przejęcie obowiązków uczestnika
1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania impre-
zy z przyczyn od niego niezależnych, z powodu działania Siły Wyż-szej (w szczególności: wojna, akty terroru, rozruchy i niepokoje spo-łeczne, kataklizmy przyrodnicze, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, zarządzenia władz, strajki, warunki pogodowe lub przyczyny technicz-ne powodujące zakłócenia w operacjach lotniczych oraz inne przyczyny niezależne od ORGANIZATORA, itd.), decyzji władz państwowych oraz w przypadku niewystarczającej liczby uczestników imprezy turysty-cznej. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wniesionych opłat za imprezę turystyczną. ORGANIZATOR powiadomi Klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu niewystarczającej liczby uczestników nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
2. W każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu, Klient może odstąpić od umowy powiadamiając ORGANIZATORA o swojej rezygnacji.
W sytuacji, gdy Klient odstąpi od umowy o świadczenie usług turystycznych
lub nie rozpocznie podróży (np. z powodu spóźnienia się na wyjazd), zobowiązany będzie do zapłaty pełnej szkody, jaką poniósł ORGANIZATOR, zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego.
3. Oświadczenie Klienta o rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem, niezależnie od przyczyny, może nastąpić wyłącznie na piśmie. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez ORGANIZATORA stosownego oświadczenia Klienta.
4. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie
turystycznej (także w kwestii spełnienia określonych wymogów np. wizowych i innych jeżeli jest to konieczne) wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków z umowy jest skuteczne wobec ORGANIZATORA,
jeżeli Klient zawiadomi go o tym na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia solidarnie odpowiadają za:
a) nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz
b) wszystkie koszty poniesione przez ORGANIZATORA w wyniku zmia-ny uczestnika imprezy turystycznej.
V. Odpowiedzialność
1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, chyba że jest to spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c) Siłą Wyższą.
2. ORGANIZATOR odpowiada za szkody wynikłe z działania lub za-niechania jego kontrahentów jak za działania własne, chyba że były one spowodowane przyczynami, o których mowa w rozdziale V, pkt 1, jak również, gdy przewiduje to umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.
3. ORGANIZATOR nie odpowiada za wady świadczeń, o których Klient wiedział w chwili zawierania umowy oraz w przypadkach niezależnych od ORGANIZATORA. W szczególności ORGANIZATOR nie odpowiada:
a) za wady lub niewykonanie świadczeń przez miejscowych usługodawców, z którymi Klient z własnej woli zawarł umowy
w szczególności: w celu zorganizowania wycieczek lokalnych, imprez fakultatywnych, najmu samochodu itd.
b) szkody poniesione przez Klienta wskutek udziału w trakcie imprezy
turystycznej w grach sportowych i innych imprezach niezorganizowanych
przez ORGANIZATORA.
4. Odszkodowania mogą być przyznane jedynie na podstawie uzasadnionych
i udokumentowanych szkód powstałych na skutek niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przez ORGANIZATORA.
5. Klient ponosi odpowiedzialność materialną wobec ORGANIZATORA i jego kontrahentów za wyrządzone przez siebie szkody (np. w hotelu, środkach transportu lub inne).
6. Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota, jak również przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w Polsce i na terenie krajów pobytu na imprezie turystycznej. W przypadku braku stosowania
się do zaleceń pilota i niezgłoszenia się w wymaganym czasie do odprawy biletowo-bagażowej lub niestawienia się w wyznaczonym punkcie zbiórki, odpowiedzialność ORGANIZATORA z tytułu szkód z tym związanych jest wyłączona. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, przepisów pożarowych w środkach transportu i miejscach zakwaterowania. ORGANIZATOR nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszania przez Klientów tych przepisów. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Klienta ustalonego porządku lub przepisów bezpieczeństwa, ORGANIZATOR może rozwiązać umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty związane z dalszym pobytem za granicą i powrotem do Polski obciążają w takim przypadku Klienta.
7. W przypadku odmowy wydania paszportu (a także niewystarcza-
jącej ilości miejsca w paszporcie, bliskiego upływu jego terminu ważności itp.) lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w umowie terminów
płatności, spóźnionego przybycia na miejsce zbiórki (z ja-kichkolwiek przyczyn), choroby Klienta lub jego osób bliskich oraz innych
przypadków losowych uniemożliwiających przekroczenie granicy mają zastosowanie postanowienia zawarte w rozdziale IV, pkt 2.
8. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta za szkody z tytułu opóźnień i innych nieregularności czy zakłóceń związanych z przewozem lotniczym pasażerów i ich bagażu, jeżeli tylko nastąpiły one z przyczyn całkowicie niezależnych od ORGANIZATORA,
ani osób działających w jego imieniu.
9. Ewentualne reklamacje Klient powinien zgłaszać w trakcie imprezy
turystycznej na piśmie pilotowi lub usługodawcy wskazanemu na voucherze (skierowaniu) lub faksem/e-mailem ORGANIZATOROWI imprezy, niezwłocznie po stwierdzeniu niewłaściwego wykonania usługi.
10. Klient może zgłosić ORGANIZATOROWI uzupełnienie reklamacji, wnioski i uwagi na piśmie niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
11. Nie podlegają zwrotowi wartości świadczeń, które nie zostały w całości lub w części wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta; w szczególności z powodu spóźnienia się na zbiórkę, skrócenia
pobytu, rezygnacji z części lub całości imprezy, braku zgody władz państwowych na wjazd do danego kraju z przyczyn, na które ORGANIZATOR
nie ma wpływu.
VI. Ubezpieczenie klientów
1. ORGANIZATOR zawarł z SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. umowę ubezpieczenia na rzecz Klientów.
2. ORGANIZATOR zapewnia pokrycie:
a) kosztów powrotu Klienta do kraju, w przypadku, gdy wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także
b) zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania zobowiązań umownych, w formie umowy ubezpieczenia na rzecz Klientów.
3. Wszyscy uczestnicy imprezy turystycznej realizowanej za granicą są ubezpieczeni w SIGNAL IDUNA Polska zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Signal Iduna Travel (wariant standard) w zakresie: kosztów
leczenia (łącznie z assistance i kosztami ratownictwa), następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, włącznie z ubezpieczeniem
następstw chorób przewlekłych i nowotworowych dla wszystkich
Klientów ORGANIZATORA.
4. Warunki umowy ubezpieczenia: SIGNAL IDUNA TRAVEL, SIGNAL IDUNA SKI oraz Kosztów imprezy turystycznej są dostępne dla Klienta przy podpisywaniu umowy.
5. ORGANIZATOR rekomenduje dodatkowo zawarcie ubezpieczenia:
a) OC Klienta oraz ubezpieczenie ryzyka turystyki kwalifikowanej,
b) ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. W przypadku
braku tego ubezpieczenia Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej powinno być zawarte w dniu podpisania umowy uczestnictwa w imprezie,
jeżeli Zgłoszenie-Umowa o Świadczenie Usług Turystycznych zawarta jest na mniej niż 31 dni przed realizacją imprezy turystycznej. Jeżeli zaś Zgłoszenie-Umowa o Świadczenie Usług Turystycznych zawarta
jest na więcej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, ubezpieczenie
kosztów rezygnacji powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni od daty podpisania Zgłoszenia-Umowy o Świadczenie Usług Turystycznych
przez Klienta.
6. W trakcie imprezy turystycznej ORGANIZATOR obowiązany jest pomóc Klientowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia.
Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Klienta w towarzystwie ubezpieczeniowym.
VII. Postanowienia końcowe
1. Jeżeli z treści formularza umowy wynika inne, niż w niniejszych WARUNKACH UCZESTNICTWA, uregulowanie poszczególnych kwestii – stosuje się postanowienia formularza umowy.
2. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody w rozumieniu Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie
i udostępnianie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniej-szej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych WARUNKACH UCZE-STNICTWA stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

zamknij okno